ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่