วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen

20110016 2211030772949

นายประจักษ์  รักดี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

           งานบุคลากร
                  - สรุปรายงานไปราชการประจำปีการศึกษา 2556 (ประกอบการทำ SAR)
                  - คู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
                  - แบบประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
                  - Logbook Teacher
                  - แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปี  2564 Word digital_new.gif 
                  - แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปี  2564 Pdf digital_new.gif
                  - ใบลา digital_new.gif

                   เอกสารประกอบจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
                           - คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
                              (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10  ลว. 20 พฤษภาคม 2564)
                           - คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ครู
                              (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9  ลว. 20 พฤษภาคม 2564)
                           - แนวปฏิบัติในการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                           - แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                           - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาdigital_new.gif 
                           - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาdigital_new.gif 
                           - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(หนังสือเข้า)digital_new.gif 
                           - สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ว23/2564
                           - สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ
                           - บันทึกข้อความส่ง ว PA digital_new.gif 
                           - มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว3-2564

                           ผู้บริหาร
                           - แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยฐานะ
                           - แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ
                           - แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                           - แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
                           - แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

                           ครู
                           - PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
                           PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการ
                           - PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ
                           - PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
                           - PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ

                           PA2
                            - PA2 แบบประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน

            งานพัสดุ
                    - รายการ/ราคา วัสดุสำนักงาน (รอปรับปรุงข้อมูล)
            งานการเงิน
                    - แบบฟอร์มการยื่มเงิน
                    - แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง 
                    - แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
                    - ใบมอบฉันทะ
                    - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
                    - ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
                    - ใบสำคัญรับเงิน
                    - ตัวอย่างการเขียนใบสำคัญรับเงิน
            งานบัญชี
            งานอาคารสถานที่

            งานทะเบียน
                    *จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565*digital_new.gif
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.1
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.2
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปี 1
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปี 2
                 *จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565*
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.1
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.2
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปี 1
                    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปี 2
                  * ลิงค์ในลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2/2564
                  * แบบสรุปจำนวนนักเรียน นักศึกาที่ลงทะเบียนเรียน

            บริหารงานทั่วไป
            งานประชาสัมพันธ์
                    - สารประจำเดือนสิงหาคม 2556
                    - สารประจำเดือนกรกฎาคม 2556
                    - สารประจำเดือน ธันวาคม 2555
                    - สารประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
                    - สารประจำเดือน สิงหาคม 2555  
                    - สารประจำเดือน กรกฎาคม 2555
                    - สารประจำเดือน มิถุนายน 2555
                    - สารประจำเดือน พฤษภาคม 2555
                    - วารสานวิทยาลัยฯ Vol.01/2011
                    - สารประจำเดือน ธันวาคม 2554