วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen

 รองจุฑามาศ

นางจุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 
            สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
            งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
            งานปกครอง
            งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

            งานครูที่ปรึกษา

               - เว็บไซต์ครูที่ปรึกษา
                - แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
                - แบบฟอร์การบันทึกกิจกรรมต่างๆ ของงานครูที่ปรึกษา
               - แบบติดตามผลนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา 2564

            งานโครงการพิเศษและบริการ