วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen

รองวิชาการ

นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ฝ่ายวิชาการ

ปฏิทินฝ่ายวิชาการ 2565

           งานพัฒนาหลักสูตร

                * แบบฟอร์มการนิเทศ*
                   - ตารางนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
                   - ตารางนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

                * PLC *
                     - แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

                 * เอกสารตารางสอน *
                     - งบหน้ารายละเอียดขออนุมัติตารางสอน
                     - ตารางเรียน-สอน-พื้นที่
                     - บันทึกข้อความขออนุมัติคาบการจัดตารางสอน

                * แผนการจัดการเรียนรู้ *
                     - คู่มือการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
                     - ตัวอย่าง แผนการเรียนรู้วิชา เขียนแบบ หน่วยที่ 2
                     - ตัวอย่างวิเคราะห์แผนการสอนวิชา เขียนแบบเทคนิค
                     - ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้
                     - แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน
                     - ปกแผนการจัดการเรียนรู้ คำนำ สารบัญ
                     - ปะหน้าส่งแผนการจัดการเรียน
                     - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

                 * แผนการเรียน *
                     - แบบฟอร์มแผนการเรียน ปวช. 64 และปวส.64
                     - ฟอร์มแผนการเรียน ปวช.56
                     - ฟอร์มแผนการเรียน ปวช.62 ปวส.63

                * การจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี *
                     - คู่มือการปฏิบัติงาน (กระบวนงานการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา)
                     - แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือเรียน (สมอ.1)
                     - แบบรายงานการเลือกซื้อหนังสือเรียน (สมอ.2)
                     - แบบรายงานผลการใช้หนังสือเรียนของครูผู้สอน (สมอ. 4)
                     - ใบแนบ รายการจัดซื้อหนังสือเรียน
                     - สมอ. 1-4

               * เบิกค่าสอน *
                     - ฟอร์มใบเบิกค่าสอน

                * ภาคฤดูร้อน *
                     - แบบคำร้องขออนุญาตไปเรียนที่สถานศึกษาอื่น
                     - แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน
                     - ใบเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน

                * แบบฟอร์มครูผู้สอน *
                     - ใบขออนุญาตสับเปลี่ยนคาบการสอน
                     - ใบเข้าสอนทดแทน
                     - ใบเข้าสอนแทน
                     - ใบสอนพิเศษ-ซ่อมเสริม
                     - บันทึกการปฏิบัติการสอน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
                     - กลุ่มผู้เรียน Online 60 % และ Onsite 40 %
                     - การตรวจสอบและขออนุญาตใช้การสอนได้

                * เค้าโครงการสอน *
                     - แบบฟอร์มเค้าโครงการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
                     - ตัวอย่างโครงการสอนรายวิชา (Course Syllabus)

                * คู่มือวิชาโครงการ *
                     - คู่มือการทำวิชาโครงการ
                     - คู่มือวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (เชิงทดลอง) ปวช. ปวส. ทลบ.
                     - คู่มือวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (เชิงสำรวจ) ปวช. ปวส. ทลบ.
                     - ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย

 

   
วิชาการ สื่อ วัดผล วิทยบริการ ทวิ