วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

thzh-CNen

 รองฯสุธาสินี

นางสาวสุธาสินี คงทอง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 แผนยุทธศาสตร์พัฒนา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ (พ.ศ. 2563 -2567) 
 
            งานวางแผนและงบประมาณ

                      - แบบรายละเอียดคำขอคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567                  
                     - แบบรายละเอียดคำขอคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
                     - แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
                     - แบบฟอร์มการเขียนโครงการเข้าแผนฯ ปี 2565(word) 
                     - บันทึกข้อความเสนอโครงการเข้าแผนฯ ปีงบประมาณ 2565 
                     - แบบฟอร์มคำของบลงทุนคุรุภัณฑ์ ปี 2565 
                     - ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการเขียนโครงการ 
                     - แบบฟอร์มสผ. แบบ ค. 
                     - แบบฟอร์ม สผ.(Word)
               
               * แผนปฏิบัติราชการ * 
                     - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
                     - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
                     - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
                     - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
                     - แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565  

            งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                     - แบบสำรวจข้อมูลความเห็นต่อการจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา
                     - มาตรฐานของสถานศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
                     - รายงานการประเมินผลโครงการ 
                Sar ระดับงาน
                      1. งานวัดผลและประเมินผล 
                      2. งานพัฒนาหลักสูตร 
                      3. งานสื่อการเรียนการสอน  
                      4. งานวิทยบริการและห้องสมุด 
                      5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                      6. งานวางแผนและงบประมาณ  
                      7. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
                      8. งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม  
                      9. งานส่งเสริมผลิตผลการค้า  
                     10. งานความร่วมมือ 
                     11. งานประกันคุณภาพฯ 
                     12. งานบุคลากร  
                     13. งานบริหารงานทั่วไป  
                     14. งานทะเบียน  
                     15. งานอาคารสถานที่  
                     16. งานบัญชี  
                     17. งานประชาสัมพันธ์  
                     18. งานการเงิน  
                     19. งานพัสดุ  
                     20. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
                     21. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
                     22. งานปกครอง  
                     23. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
                     24. งานครูที่ปรึกษา  
                     25. งานโครงการพิเศษและบริการ  

                 หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2565

            งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
                       - 
แบบฟอร์มเสนอโครงการสิงประดิษฐ์/งานวิจัย/ผลงาน 2565
                       - ข้อกำหนด กติกําและเกณฑ์มําตรฐํานกํารให้คะแนนผลงานสิ่งประดิษฐ์ 2565
                          ประเภทที่ 1 / ประเภทที่ 2ประเภทที่ 3 / ประเภทที่ 4 / ประเภทที่ 5 / ประเภทที่ 6
                        -การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

            งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
                  
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ สำเร็จการศึกษาและเป็นเจ้าของธุรกิจ
                    สผ.2 
                         - บันทึกสรุปรายงานการฝึกประจำภาคเรียน (สผ.2)
                         - แบบรายงานการฝึก (สผ.2) Excel
                         - ขั้นตอนการกรอก รายงานผลการฝึก (สผ.2)
                    สผ.3
                        - ทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา (สผ.3)
                        - ขั้นตอนการกรอกข้อมูล (สผ.3)                  

            งานความร่วมมือ